Ãîáëåí Ðèîëèñ 1850 Íà ïîëÿíàòà ïî êàðòèíà íà Ìîíå Уголеми

Гоблен Риолис 1850 На поляната по картина на Моне

1850

Нов продукт

Гоблен Риолис с размер 40 см. /30 см. Конци вълна/акрил - 28 цвята. Панама - AIDA Zweigart 14 каунта. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

83,90 лв