Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0158326 Áóõàë ïî âðåìå íà ëèñòîïàä Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0158326 Бухал по време на листопад

PN-0158326

Нов продукт

Размер на гоблена 23см. / 28 см. Конци DMC. Панама 27 ct. слонова кост. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

72,90 лв