Ãîáëåí Îâåí 984 Ñâåòëèíà íà íàäåæäà Уголеми

Гоблен Овен 984 Надежда

984

Нов продукт

Гоблен Овен Светлина на надежда с размер 22 / 28 см. Конци памучни - 24 цвята. Панама - 16 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

41,00 лв