Ãîáëåí Îâåí 966 Ìàëúê ïîäàðúê. Âàíå÷êà Уголеми

Гоблен Овен 966 Малък подарък

966

Нов продукт

Гоблен Овен. Ванечка с размер 21 / 23 см. Конци памучни - 8 цвята. Панама - 14 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

25,90 лв