Ãîáëåí Îâåí 914 Ìàëêî òàðàëåæ÷å çà ìîìè÷å Уголеми

Гоблен Овен 914 Малко таралежче за момиче

914

Нов продукт

Гоблен Овен за момиче с размер 20 / 18 см. Конци памучни - 14 цвята. Панама - 14 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

30,90 лв