Ãîáëåí Îâåí 865 Êîòå íà ëóííà ñâåòëèíà Уголеми

Гоблен Овен 865 Коте на лунна светлина

865

Нов продукт

Гоблен Овен с размер 23 / 29 см. Конци памучни - 7 цвята. Панама - 14 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

32,90 лв